thoi khoa bieu

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC 2013-2014                            (Kèm theo Công văn số:  372 /PGDĐT ngày 19/ 5 /2014 của Phòng GD&ĐT Ba Bể)                               (Số tuyệt đối, tỷ lệ %)  STT Cấp…