thoi khoa bieu

Tháng Tám 31, 2015 3:12 chiều
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC 2013-2014
                           (Kèm theo Công văn số:  372 /PGDĐT ngày 19/ 5 /2014 của Phòng GD&ĐT Ba Bể)                               (Số tuyệt đối, tỷ lệ %)
 STT Cấp học Trường Trong đó Lớp Trong đó Học sinh Trong đó Tỷ lệ hs ngoài công lập (%)
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập
1 Mầm non
So với năm học2012-2013
(Tăng + , giảm -)
Nhà trẻ
Mẫu giáo
2 Tiểu học
So với năm học2012-2013
(Tăng + , giảm -)
3 THCS Cao Trĩ 1 4 4 63 63
So với năm học2012-2013 + 1 + 1 4 4 + 1 + 1
(Tăng + , giảm -)
4 PTCS
5 THPT
So với năm học2012-2013
(Tăng + , giảm -)